Kalendár akcií: šk. rok 2011/12

 

Popis aktivity / mobility

Termín

Zodpovední pracovníci

Začiatok 1. časti projektu „Kto som?“ Listy žiakov s využitím interaktívneho softwaru pre zlepšenie jazykových zručností

September 2011 – jún 2012

Vyučujúci anglického jazyka

Rodokmeň žiakov, ktorý si budú vzájomne vymieňať – plagáty, powerpointová prezentácia

Október 2011

Vyučujúci anglického jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky

Videokonferencie umožňujúce deťom komunikovať s ich kamarátmi 

November 2011 – jún 2012

Vyučujúci anglického jazyka a informatiky

Prvé projektové stretnutie v Trenčíne – výmena výsledkov práce a plánovanie dokumentov. Kultúrny prínos pre učiteľov, aby ho mohli šíriť na svojich školách

November 2011

Menežment školy, všetci pedagogickí i nepedagogickí pracovníci

„Euromedvedík“ poslaný zo Slovenska do Grécka s miestnymi kultúrnymi informáciami

November 2011

Vyučujúci anglického jazyka,
1. stupňa

Kapitola do spoločnej knihy Naše Vianoce /Zimné zvyky a tradície, ktorá bude uložená v školskej knižnici

December 2011

Vyučujúci anglického jazyka, slovenského jazyka, dejepisu, informatiky

Logo projektu, navrhnú ho žiaci každej školy a bude včlenené do spoločného Loga

December 2011

Vyučujúci anglického jazyka,
1. stupňa, výtvarnej výchovy, informatiky

CLIL – Prvá časť európskeho slovníka „Ja sám“ vrátane abecedy a výslovnosti

Január 2012

Vyučujúci anglického jazyka,
1. stupňa

Druhé projektové stretnutie v Grécku

Február 2012

Manažment školy, vyučujúci anglického jazyka

Koniec 1. časti projektu „Kto som" - výstavka v každej škole a spoločenskej organizácii. Porovnávacie grafy výšky žiakov, vecí, ktoré majú radi, obľúbených jedál, koníčkov, športov, záujmov, tvorivé písanie, vlastné portréty – brožúry, CD, webová stránka

Február 2012

Vyučujúci anglického jazyka,
1.stupňa, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky

 

Popis aktivity / mobility

Termín

Zodpovední pracovníci

Začiatok 2. časti projektu „Kde sa učím – Moja škola“. Chod školy, školský rok, rozvrh hodín, vyučovacie predmety, metódy učenia, uniformy, školské jedálne, školský život, hra na ihrisku, medzipredmetové vzťahy atď.

Marec 2012

Všetci vyučujúci

CLIL – školské znaky a symboly vo všetkých jazykoch partnerstva na začiatku 2. časti projektu „Kde sa učím“, aby sa školské spoločenstvá zoznámili s ostatnými jazykmi partnertstva

Marec 2012

Vyučujúci anglického jazyka, 1.stupňa, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, informatiky

Spoločná tvorba kapitoly do knihy Naša Veľká noc /Jarné zvyky a tradície

Marec 2012

Vyučujúci anglického jazyka, 1.stupňa, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, dejepisu, informatiky

Denníčky Zdravého spôsobu života, ktoré budú mať žiaci týždeň u seba a potom si ich vymenia vo forme porovnávacích grafov pre každú školu –Zdravý / Nezdravý spôsob života

Marec 2012

Vyučujúci anglického jazyka

Tretie projektové stretnutie vo Walese – hodnotenie projektu a ďalšie rozpracovanie úloh. Kultúrny prínos o Walese

Máj 2012

Menežment školy, vyučujúci anglického jazyka

CLIL – Druhá časť európskeho slovníka, vrátane čísel

Máj 2012

Vyučujúci anglického jazyka,
1. stupňa, slovenského jazyka, informatiky

Výstavka výsledkov 2. časti projektu na každej škole a tiež darčekov vymenených na projektovom stretnutí vo Walese.

Máj 2012

Vyučujúci anglického jazyka

Priebežná hodnotiaca správa pre Národnú kanceláriu LLP

Jún 2012

Koordinátorka projektu Comenius Mgr. Alena Pišková